An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


Monday November 9, 2015


Fushitsusha : Keiji Haino (vo. g) , Yasumune Morishige (b), Ryosuke Kiyasu (ds)


venue: Koenji HIGH, Tokyo, JAPANphotos by Takeshi GodaReturn to An Unofficial Keiji Haino Homepage.