An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


September 21, 2012
Fushitsusha
Keiji Haino :vo.g
Chiyo Kamekawa: b
Ryosuke Kiyasu: ds
Nagoya Tokuzo, Tokyo, JAPAN
photos by Takeshi Goda


Return to An Unofficial Keiji Haino Homepage.