An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


September 2, 2012
Keiji Haino + Tenniscoats [Saya (vocals, keyboard) + Takashi Ueno (guitar)]
Aoyama Tsuki Miru Kimi Omou, Tokyo, JAPAN
photos by Takeshi Goda
Return to An Unofficial Keiji Haino Homepage.