An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


Sunday, May 3, 2015
Birthday Show

Fushitsusha
Keiji Haino (vo.g)
Chiyo Kamekawa (b)
Ryosuke Kiyasu (ds)


venue: Koenji Showboat, Tokyo, JAPANphotos by Takeshi GodaReturn to An Unofficial Keiji Haino Homepage.