An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


Friday, March 7, 2014
Sanhedrin
Keiji Haino + Mitsuru Nasuno + Tatsuya Yoshida

Akihabara Club Goodman, Tokyo, JAPAN

photos by Takeshi Goda
Return to An Unofficial Keiji Haino Homepage.