An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


Sunday, January 27th, 2013

Keiji Haino Special Live
-Keiji Haino with Etsuko Yakushimaru
-Keiji Haino with Naruyoshi Kikuchi
-Keiji Haino Solo
Higashi-koenji U.F.O.Club, Tokyo, JAPAN
photos by Takeshi Goda
note: The photo shoot at 2 duo sessions were not allowed.


Return to An Unofficial Keiji Haino Homepage.