An Unofficial Keiji Haino Homepage -- VisualsAn Unofficial Keiji Haino Homepage


Friday, January 9, 2015
Moon Crash 2015

Keiji Haino (g, vo) + Taiga Yamazaki (g)
w/
Mahi To The People (g, vo) / Hirofumi Hatano (g,vo)

venue: Aoyama Tsuki Miru Kimi Omofu, Tokyo, JAPANphotos by Takeshi Goda

Return to An Unofficial Keiji Haino Homepage.